Prevádzkovateľ/predávajúci internetového obchodu BearFoot.sk
Green Leaf Technologies s.r.o.
Smetanova 39
08005 Prešov – Solivar
IČO:44 535 007
DIČ:2022743206
IČ DPH: SK2022743206
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, Okresný súd Prešov, oddiel s.r.o.,
Vložka číslo: 21369/P

Kontaktná osoba: Dagmar Karabinošová, Smetanova 39, 08005, Prešov – Solivar

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode BearFoot.sk.
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu bearfoot.sk.
Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Objednávka, kúpna zmluva

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu BearFoot.sk. Po odoslaní objednávky a jej potvrdení predávajúcim vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných dodacích podmienok podmienok uvedených TU.

Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným zo spôsobov uvedených v časti Platby a dodanie.
Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Daňový doklad je zasielaný elektronicky emailom po odoslaní zaplatenej objednávky.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.bearfoot.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, t.j. odovzdaniu prepravcovi. Kupujúci tak môže urobiť emailom na adrese eshop@bearfoot.sk, telefonicky na čísle 0948430 091 alebo osobne.
Pre zrušenie objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia. Môže tak urobiť osobne alebo poštou. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania a v pôvodom obale aj s visačkami. K vrátenému tovaru je potrebné priložiť daňový doklad doplnený údajmi pre vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru. Reklamačný formulár.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom. Tovar bude odoslaný kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od zaplatenia. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu.
Možnosti dodania v časti Platby a dodanie.
Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje.
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Záruka

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov. Začína plynúť dátumom uvedeným na daňovom doklade. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, manipuláciu alebo skladovaním.
Ochrana osobných údajov
Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.